Private Policy and Terms of Services

กรุณาอ่าน! https://pvc-kwproducts.com ต้องการการพิจารณาและเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้คุณเข้าถึง

การอ่านและการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและการอ่านและการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ https://pvc-kwproducts.com จะต้องมีการพิจารณาที่จำเป็นสำหรับเวปไซต์ https://pvc-kwproducts.com ให้สิทธิ์คุณในการเยี่ยมชมอ่านหรือโต้ตอบกับมัน

บุคคลทั้งหมดถูกปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เว้นแต่พวกเขาจะอ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยการดู การเข้าชม การใช้งานหรือ การโต้ตอบกับ https://pvc-kwproducts.com หรือกับผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้โฆษณา, ป๊อปอัป หรือ การโฆษณาที่ปรากฏในนั้น หมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ https://pvc-kwproducts.com

ทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะถูกปฏิเสธการเข้าถึง https://pvc-kwproducts.com หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไป คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมอ่านหรือโต้ตอบกับ https://pvc-kwproducts.com หรือเนื้อหาในลักษณะใดก็ได้

https://pvc-kwproducts.com ปฏิเสธการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก (COPA) ปี 1998

ทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะถูกปฏิเสธการเข้าถึง https://pvc-kwproducts.com หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณสามารถเข้าเยี่ยมชมอ่านหรือโต้ตอบกับ https://pvc-kwproducts.com หรือเนื้อหาในลักษณะใดก็ได้ https://pvc-kwproducts.com ปฏิเสธการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก (COPA) ปี 1998

https://pvc-kwproducts.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือ การรีวิวภายในเว็บไซต์นี้  ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งคุณยอมรับว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับการเยี่ยมชมเวปไซต์  https://pvc-kwproducts.com จะได้รับอนุญาตให้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ของคุณ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ของเวปไซต์ https://pvc-kwproducts เท่านั้น และไม่มีการแชร์ หรือ เผยแพร่ ไปให้กับบุคคลอื่น

ข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้เข้าชมมีหน้าที่ยืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอนุญาตให้เยี่ยมชมเวปไซต์  https://pvc-kwproducts.com เพื่อให้พวกเขาทราบการเปลี่ยนแปลง

ภาคีข้อกำหนดในการใช้ข้อตกลง

ผู้เข้าชม ผู้ชม ผู้ใช้ สมาชิก บริษัทในเครือ หรือ ลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า ”ผู้เข้าชม” เป็นภาคีของข้อตกลงนี้ เว็บไซต์และเจ้าของและ / หรือ ผู้ดำเนินการเป็นภาคีของข้อตกลงนี้ในที่นี้เรียกว่า ”เว็บไซต์”

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

หากคุณไม่ได้ทำสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับเว็บไซต์นี้ ในทางตรงกันข้าม ผู้เข้าชม ผู้ชม สมาชิก สมาชิกพันธมิตร หรือ ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลนี้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ พวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการออกอากาศ คัดลอก บันทึก พิมพ์ ขาย หรือเผยแพร่ส่วนใด ๆ ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ โดยการดูเนื้อหาของเว็บไซต์นี้คุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขของการดู และ คุณรับทราบว่าการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่ผิดกฎหมายและอาจทำให้คุณถูกลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญา

อีกครั้งผู้เข้าชมไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ที่จะใช้เนื้อหาของหรือบางส่วนของเวปไซต์รวมถึงฐานข้อมูลของหน้าเว็บหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ   ผู้เข้าชมตกลงที่จะชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน $US 100,000 dollars นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการละเมิดบทบัญญัตินี้  ผู้เข้าชมรับประกันว่าเขาหรือเธอเข้าใจว่ายอมรับสิ่งนี้ บทบัญญัติเป็นเงื่อนไขของการเยี่ยมชมและการเยี่ยมชมถือเป็นการยอมรับบทบัญญัตินี้

การเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือสิทธิ์ในการใช้ งานขาย เนื้อหาที่เผยแพร่ของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และเนื้อหานั้นเป็นของหรือเป็นเจ้าของโดยเว็บไซต์ ข้อมูลหรือรูปภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะต้องสันนิษฐานว่าเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของเว็ปไซต์นี้  ผู้เข้าชมไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเว้นแต่จะมีการทำสัญญาอย่างชัดเจน หรือได้รับอนุญาติจากเจ้าของเท่านั้น

การเชื่อมโยงไปยังเวปไซต์ หรือ เวปไซต์พันธมิตร ”FRAMING” และ เวปไซต์อ้างถึง

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเว็บไซต์ ไม่มีใครสามารถเชื่อมโยงหลายมิติในเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของมัน (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ logotypes เครื่องหมายการค้า การสร้างแบรนด์ หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างอิง url (ที่อยู่เว็บไซต์) ของเว็บไซต์นี้ในสื่อเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งและคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ ’frame ’ เว็บไซต์  คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด คุณตกลงที่จะชำระค่าเสียหายจำนวน  $100,000 ดอลลาร์สหรัฐ บวก ค่าใช้จ่ายและ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการละเมิดบทบัญญัตินี้

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์

เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดของการดู การอ่าน การใช้ หรือ การพึ่งพาข้อมูลนี้ เว้นแต่คุณได้ทำสัญญาอย่างชัดเจนไว้ตรงกันข้ามกับเว็บไซต์ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ในที่นี้ว่าถูกต้อง เว็บไซต์ไม่มีการรับประกันดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับอันตรายที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณจากการโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือเนื้อหานี้ ผู้มาเยือนพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดของไวรัส เวิร์ม หรือ ปัจจัยการทุจริตอื่น ๆ

เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของผู้เข้าชมหรือบุคคลใดก็ตามที่ผู้เข้าชมสื่อสารด้วย  ผู้เข้าชมดูและโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ หรือ แบนเนอร์หรือป๊อปอัพหรือการโฆษณาที่ปรากฏในเว็ปไซต์นี้ ในความเสี่ยงของตัวเอง

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับ ความเสียหายเกิดจากการดาวน์โหลด

ผู้เข้าชมจะดาวน์โหลดข้อมูล หรือเอกสาร จากเวปไซต์นี้ มีความเสี่ยงของตัวเอง ทางเว็บไซต์ไม่รับประกันว่าการดาวน์โหลดจะไม่ทำความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์รวมถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์ต่าง

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยการดูการใช้หรือการโต้ตอบในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์นี้รวมถึง แบนเนอร์โฆษณา หรือ ป๊อปอัป การดาวน์โหลดและเป็นเงื่อนไขของเว็บไซต์เพื่ออนุญาตให้ผู้ชมดูอย่างถูกกฎหมาย ผู้เยี่ยมชมจะถือว่า สละสิทธิ์ทั้งหมด ในการ เรียกร้องความเสียหายใด ๆ และคำอธิบายทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจัยสาเหตุใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายใด ๆ ที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะรุนแรงในระดับใด ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางอารมณ์ที่มองเห็นได้ หรือ มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือธุรกิจ

การส่ง

ผู้เข้าชมตกลงเป็นเงื่อนไขในการดูว่าการสื่อสารใด ๆ ระหว่างผู้เข้าชมและเว็บไซต์ถือว่าเป็นการส่ง การส่งทั้งหมดรวมถึงบางส่วนกราฟิกที่มีอยู่ในนั้นหรือเนื้อหาใด ๆ ของการส่งจะกลายเป็นสมบัติเฉพาะของเว็บไซต์และอาจนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมใด ๆ ผู้เยี่ยมชมยินยอมที่จะสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังเว็บไซต์ซึ่งต้องการให้เว็บไซต์ใช้งานในลักษณะใด ๆ ตามที่เห็นสมควร ”การส่ง” ยังเป็นข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อสังเกต

ไม่มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนื่องจากผู้เข้าชมและผู้เข้าชมรับประกันความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการสละสิทธิ์ในการแจ้งเตือนเป็นเงื่อนไขสำหรับการอนุญาตให้ดูหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์

ข้อพิพาท

ในส่วนของการพิจารณาว่าเว็บไซต์ต้องการสำหรับการดู การใช้ หรือ การโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมตกลงที่จะใช้การตัดสินที่มีผลผูกพันสำหรับการเรียกร้องข้อพิพาทหรือการโต้แย้งใด ๆ (“CLAIM”) ทุกชนิด (ไม่ว่าจะในสัญญา ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงปัญหาการชักชวน ประเด็นความเป็นส่วนตัวและปัญหาการใช้งาน)

การพิจารณาการตัดสินจะต้องดำเนินการตามกฎของศาลยุติธรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการยื่นข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรม การพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในเมืองหรือเขตของผู้ขาย

ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ชม ผู้เข้าชม สมาชิก หรือลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นศาลหรือมีการพิจารณาคดีโดยลูกขุน ผู้ดู ผู้เยี่ยมชม สมาชิกสมาชิกหรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการค้นหาหลักฐาน ยกเว้นที่กำหนดไว้ในกฎ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะตัวแทนหรือสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กระบวนการศาลยุติธรรม คำตัดสินของศาลยุติธรรม จะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อสิทธิ์ในการอุทธรณ์ที่ จำกัด

ฝ่ายอื่น ๆ จะได้รับเงินคืนจากอีกฝ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณี ข้อพิพาทรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการสอบสวน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เขตอำนาจศาลและสถานที่


หากเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อนี้จะถูกนำเสนอต่อศาลยุติธรรมก่อนหรือหลังการตัดสิน, ผู้ชม, ผู้เข้าชม สมาชิก หรือ ลูกค้าตกลงที่เขตอำนาจและเหมาะสมที่จะเป็นรัฐและเมืองที่ประกาศในข้อมูลการติดต่อ ของเจ้าของเว็บ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่การฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลรัฐบาลกลางศาลที่เหมาะสมจะเป็นศาลรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้ที่สุดตามที่อยู่ของผู้ขาย


กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ชม ผู้เข้าชม สมาชิก หรือ ลูกค้าตกลงว่า กฎหมายที่บังคับใช้ จะมีผลบังคับใช้ ในทุกกรณี ที่ผู้ขายได้แจ้งไว้เบื้องต้น

—————————————


ข้อมูลติดต่อ
ผู้ขายของผลิตภัณฑ์นี้คือ:

หจก.เค.ดับบลิว.โปรดักส์ แอนด์ เซลส์

Mailing address:

17/4 หมู่ 8, ต.เสาธงหิน
นนทบุรี, บางใหญ่, 11140
ประเทศไทย

Contact Email: support@pvc-kwproducts.com,

สงวนลิขสิทธิ์ ©️2020 Copyright  PVC-KWPRODUCTS.COM 

รายการของนโยบายและเงื่อนไขของเรา

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • เงื่อนไขของการใช้งานเวปไซต์
  • นโยบายลิ้งสู่ภายนอกเวปไซต์